ORGPLAN: ORGCHARTS & HCM

ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   | HR WEBSITE

OrgPlan HCM

Human Capital Management systemen hebben als doel om er voor te zorgen dat uw menselijk kapitaal beter rendeert. Centraal staat het optimaal bezetten van de arbeidsplaatsen in de (nabije) toekomst. De juiste mensen moeten op het juiste moment ingezet zijn.

OrgPlan HCM biedt een aantal oplossingen om dit doel te bereiken, zoals opvolgingsplanning, lformatieplanning, in-, uit- en doorstroom en personeelsbudgettering. Zowel de gewenste als de gerealiseerde situatie worden voortdurend met elkaar vergeleken. Gegevens worden opgehaald, geextrapoleerd en langs de tijdas uitgezet. Men kan naar hartelust aan de invulling van het plan werken. Bij dit proces zijn HR, Finance en het lijnmanagement betrokken.

HR. HR zorgt ervoor dat de juiste m/v op de juiste plek komt door de in-, uit- en doorstroom te reguleren. Dat kan alleen goed ingevuld worden wanneer bekend is hoe de toekomstige organisatie er uit moet gaan zien.

Finance. De primaire taak van Finance is om de financiering van het bedrijf te verzorgen. Niet zelden vormt personeel de grootste cash outflow. Daarom is een goed personeelsplan de basis voor een goede cashplanning.

De lijn. Lijnmanagers moeten doelstellingen halen, waarbij personeel hun belangrijkste productiemiddel is. Vanuit een goed personeelsplan zijn direct targets ofwel budgetten af te leiden, uit te drukken in geld en fte's. Door daar steeds de actuals tegenover te zetten, valt de budgetuitputting te meten.

Workforce - & Succession Planning

Personeelsplanning gaat over de toekomstige organisatie die nagestreefd wordt. HR neemt hierin het voortouw.

Dit complexe proces omvat de volgende onderdelen:

Formatieplanning - Hier wordt een schets gemaakt van de toekomstige organisatie. Hoe ziet de structuur er uit? Welke functies komen er in voor? En welke formatie is gewenst? Feitelijk gaat het om de gewenste organisatie zonder de mensen. Meer ...

Functies beschrijven – Een belangrijke volgende stap, zowel informeel (om de juiste mensen te kunnen vinden) als formeel (om juridische posities te kunnen innemen). Werkgever en werknemer moeten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Meer ...

Opvolging – De gedachte er achter is dat key-posities nooit onbezet mogen blijven. Daarom moeten geschikte kandidaten op tijd worden aangetrokken en klaargestoomd worden voor hun nieuwe uitdagingen. Meer ...

In-, uit- en doorstroom – De essentiële laatste stap is de invulling. Nu gaat het wel om de mensen. Wie stroomt er in, uit of door? In feite een soort schaakspel. Iedere doorstromer laat een lege plek achter. Daarom is het handig als er een pool van geschikte instromers en doorstromers voor handen is. Meer ...

Budgeting & Analytics

Budgettering heeft als doel om de personeelskosten niet alleen te voorspellen, maar ook te budgetteren. Personeel is doorgaans de grootste kostenpost van het bedrijf. Reden te meer om deze in de hand te houden. Finance neemt hier het stokje van HR over.

OrgPlan kan op ieder moment een inschatting van de personeelskosten voor het budgetjaar maken: ver vooraf, op basis van het formatieplan (lange termijn plan), vooraf, aan het begin van het budgetjaar (budget), tijdens, gedurende het budgetjaar (best-estimate) en achteraf, na afloop van het budgetjaar (nacalculatie). In al deze gevallen wordt dezelfde berekeningsmethodiek gebruikt. Echter de resultaten worden betrouwbaarder naarmate de tijd voortschrijdt.

Budget voorbereiden – De budgetvoorbereiding vindt voorafgaand aan het budgetjaar plaats. Van de diverse toekomstscenario’s wordt er één gekozen als “meest wenselijk”. Deze gaat als budget dienen. Er kan zowel in FTE’s als in geld gemeten worden.

Budget opvolgen – Zodra het budget goedgekeurd is en het budgetjaar begonnen is, rollen er maandelijks (via de Connector) actuals binnen. Budgetopvolging is het voortdurend vergelijken van budgets met actuals om zodoende tot een gapanalyse te komen waarop bijgestuurd kan worden.

Performance & Compensation

Analytics – HR Analytics, HR Metrics, Management Informatie, etc. Doelgroep zijn de managers. OrgPlan’s HR Analytics is uniek dankzij een aantal kenmerken. Managers zien alleen de eigen mensen. De data komt in beginsel uit HR/Payroll-systemen maar wordt vervolgens geextrapoleerd naar de toekomst. Uiteindelijk ontstaan er eenvoudig te bedienen ad-hoc rapportages in vele vormen: tabellen, (kleuren)grafieken en heathmaps. Extra analysemogelijkheden ontstaan door met de data te schuiven of te editen.

Budgetbewaking - Deze eigenschappen zijn allemaal belangrijk in het kader van de budgetbewaking. Het is de taak van managers om de job binnen budget geklaard te krijgen. Dat lijkt eenvoudiger dan het is want er zijn complicaties:

Men kan de ene maand onder en de volgende maand boven budget zijn, maar wat wordt het eindtotaal?

Vooral absentie in combinatie met externe inhuur is sterk kostenverhogend, maar aan veel absentie (ziekte, zwangerschapsverlof, verloop) heeft de manager geen schuld.

Als er budgetoverschrijdingen dreigen, moet er ingegrepen worden. Maar welke opties zijn er en hoe pakken ze uit?

TimeSerie pakket - Het TimeSerie pakket bestaat uit de modules Connector, Viewer, Editor en TimeSerie.

Voor een strategisch personeelsplan moet draagvlak zijn. Dat kan door Finance, Lijn en Directie (lees- en/of schrijf-) toegang te geven tot de (formatie)plannen van HR. Scenario’s kunnen gemaakt worden, onderling vergeleken (verschillenrapportages) en geconsolideerd worden. Ieder kan zijn eigen taal en muntsoort instellen. Uiteindelijk moet er één scenario uitverkoren worden, waarop de directie goedkeuring verleent. Daarna kunnen de vervolgactiviteiten starten.

Een HCM-systeem dient daardoor een multi-user oplossing te zijn met beveiligde toegang. Een portal kan daar invulling aan geven. OrgPlan HCM heeft standaard interfaces met de volgende portals: HR Website, SharePoint en Google+.

De laatste oplossing is weliswaar gratis, maar u brengt uw (gevoelige) gegevens buiten de deur. SharePoint is mooi maar ook bewerkelijk en qua prioriteit bent u afhankelijk van uw interne ICT-afdeling. De HR Website beheert u daarentegen zelf. Een snelle en bovendien een functioneel rijke oplossing.