ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Budgeting

Het doel van personeelsbudgettering is om voor de komende maanden een personeelsbudget op te stellen. Finance kan rekenregels koppelen aan het formatieplan dat HR opstelt, zodat er automatisch door het systeem op de achtergrond een redelijk nauwkeurige prognose van de personeelskosten gemaakt wordt. Doel is om twee grootheden te berekenen: de budgetten en de actuals + best estimates.

Stap 1: Journaalposten importeren.

In het uitgewerkte formatieplan worden de journaalposten geimporteerd zodat het systeem de kosten per formatieplaats kan berekenen. Door het extrapoleren van de actuele gegevens is er direct een "financieel ongewijzigd beleid budget" beschikbaar. Maar het kan juist de bedoeling zijn om meer of minder geld voor een formatieplaats beschikbaar te stellen. Daarom kunnen geldbudgetten ook overschreven worden.

Stap 2.: Loonronde.

De geldbudgetten kunnen niet alleen op SOLL- maar ook op IST-nivo overschreven worden in het kader van een loonronde. Prestatiegericht belonen kan worden toegepast, waardoor de ene werknemer procentueel meer stijgt dan de andere. Zo kan er per werknemer, per maand een geldbudget worden bepaald.

Dit individuele geldbudget kan weer worden ingezet voor de invulling van flexibele arbeidsvoorwaarden. Ook daar is een oplossing voor. *

Stap 3.: Van formatieplaats naar kostenplaats.

Finance neemt doorgaans het voortouw om FTE's in geld om te zetten. Finance zal vooral gefocused zijn op aansluiting op de financiële administratie en m.n. op het budgetsysteem. Daar wordt de kostenplaats-hiërarchie gehanteerd die niet noodzakelijkerwijs parrallel aan de formatie-hiërarchie hoeft te lopen. Werknemers hebben meestal één baas en werken vanuit één formatieplaats, maar kunnen makkelijk op twee of meer kostenplaatsen drukken. Hun kosten worden dan via een verdeelsleutel verdeeld. In praktijk zal Finance een kostenplaats-hiërarchie in het systeem willen zetten, werknemers willen klonen en verdeelsleutels willen aanbrengen. Allemaal zaken waar My-HRPlaza in voorziet.

*via een businesspartner