ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Personeelsplanning (SPP)

Het idee achter SPP is om een plaatje van de toekomstige organisatie en populatie te maken.

SPP komt vaak moeizaam van de grond, omdat er naast één verleden vele toekomsten zijn. Vraag 100 managers hoe ze de toekomst zien en er zijn 100 scenario's geboren. Het kost al veel tijd om dat ene verleden te registreren, laat staan dat er nog tijd over is voor de 100 scenario's. Nog afgezien van het feit een doorsnee hr/payroll-systeem daar geen plaats voor heeft.

Daarom moeten de scenario’s in een apart systeem geregistreerd worden, liefst zonder dat het tijd kost. Laat OrgPlan HCM daar nu net toe in staat zijn.

Het Proces

Business Plan. Het planningsproces begint bij het formuleren van businessdoelen en -plannen. SPP kan beginnen zodra deze plannen klaarliggen.

Formatie Plan. In dit plan wordt de toekomstige organisatie op formatienivo geschetst met: een berekening van de gewenste fte's uitgezet in de tijd. Scenario's kunnen worden uitgewerkt en vergeleken met als doel om tot één voorkeursscenario te komen.

In-, Uit- en Doorstroom (invulling). De belangrijkste stap is de invulling van formatieplan en budget. HR gaat aan de slag met in-, uit- en doorstroom, Finance met financiering en de lijn met het uitvoerende werk. Gedurende het planjaar kan er bijgestuurd worden om de doelen toch te bereiken.

Budgeting. Finance kan budgetten uitwerken zodra het formatieplan definitief is. Formatie wordt omgerekend naar geld. Doel is om nauwkeurige personeelsbudgetten te maken, die geëxporteerd kunnen worden naar een budgetsysteem en als taakstelling kunnen dienen voor de lijn.

HR Analytics. Om bijsturing mogelijk te maken is informatie nodig, vertrouwelijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat de informatie zich beperkt tot de mensen waar men verantwoordelijk is.

Links = HR, rechts = Finance en midden = lijn.

TIJDREEKS model

My-HRPlaza maakt gebruik van het Planning pakket met daarin een model ingebouwd dat constant aan het rekenen is. Na iedere invoer of verschuiving veranderen automatisch de resultaten, die onder aan de streep in iedere box zichtbaar zijn. Verder analyse is beschikbaar door op deze icon te clicken:

.