HR Budgeting

PERSONEELSBUDGETTERING

Het uitgewerkte formatieplan is de basis voor personeelsbudgettering. Finance neemt doorgaans het voortouw om FTE's in geld om te zetten. Finance zal vooral gefocused zijn op aansluiting op de financiële administratie en m.n. op het budgetsysteem. Daar wordt de kostenplaats-hiërarchie gehanteerd die niet noodzakelijkerwijs parrallel aan de formatie-hiërarchie hoeft te lopen. Werknemers hebben meestal één baas en werken vanuit één formatieplaats, maar kunnen makkelijk op twee of meer kostenplaatsen drukken. Hun kosten worden dan via een verdeelsleutel toegerekend.

Doel is om twee grootheden te berekenen: de budgetten en de actuals c.q. best estimates.

Persoonlijk budget

Onze oplossing sorteert voor op beloning via flexibele arbeidsvoorwaarden. Belangrijk voor een a la carte systeem is dat er een persoonlijk budget voor de werknemer beschikbaar is. Dat persoonlijk budget dient bovendien nog per maand beschikbaar te zijn. Niet alleen omdat het budget maandelijks kan verschillen, maar ook de invulling daarvan.

Vooraf (budgetpreparatie fase):

Uitgangspunt is het personeelsplan dat HR gemaakt heeft. Dit plan voorziet in invulling van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte. Onduidelijk is nog wat het kost. Daarom wordt de loonruimte bepaald en wordt er een, naar kostenplaats aangepaste, hiërarchie tussen geschoven.

In het personeelsplan van HR is de loonronde nog niet verdisconteerd. Door extra fte's kan het plan duurder zijn. Finance bepaalt de loonruimte, gebaseerd op het kostennivo dat nog verantwoord is. De loonruimte wordt in beginsel algemeen toegekend bij wijze van budget per afdeling of formatieplaats. Daarna kunnen managers per werknemer individuele budgetten gaan toekennen.

Achteraf (budgetuitputtings fase):

Tenslotte is er de budgetuitputtingsfase. Deze is achteraf, m.a.w. de maand waar het om gaat is inmiddels verstreken en de actuals voor die maand zijn bekend. My-Orgchart haalt de journaalposten voor die maand binnen en koppelt ze aan het budget. Daardoor kunnen de verschillen berekend worden die de mate van budgetuitputting weergeven.

Budgetuitputtingsinformatie is niet alleen beschikbaar voor Finance, maar ook voor budgethouders. De mogelijkheid bestaat om de organisatie en de daarmee gepaard gaande budgetten en kosten naar budgethouders op te knippen. Iedere budgethouder krijgt dan zijn of haar eigen deel te zien.

Praktijk voorbeelden